Poenostavljena vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poenostavilo Vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.

Varstvni dodatek je namenjen zagotavljanju sredstev osebam, ki si materialne socialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere nimajo vpliva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju.

Življenjski stroški so, npr: vzdrževanje stanovanja ali nadomeščanje trajnih potrošnih dobrin (pohištvo, bela tehnika ipd.), ni pa namenjen zagotavljanju minimalnih življenjskih potreb.

Uveljavlja se pri centru za socialno delo v občini, kjer ima oseba stalno prebivališče.
vir: E-uprava

Varstveni dodatek lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:

  • državljan RS s stalnim prebivališčem v RS,
  • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim prebivališčem v RS ali
  • oseba, ki lahko uveljavlja varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS,

ter ste:

  • trajno nezaposljivi, trajno nezmožni za delo, starejši od 63 (ženske) ali 65 let (moški) in niste delovno aktivni /zaposleni
  • ste upravičeni do denarne socialne pomoči ali
  • vaš dohodek (ali dohodek družine) presega mejo za pridobitev denarne socialne pomoči, ne presega pa meje za varstveni dodatek.

Višina in cenzus varstvenega dodatka


Višina je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. Od 1. 8. 2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 evrov, maksimalna višina pa znaša 189,02 evrov.

Če ste samski, izpolnjujete pogoje za pridobitev varstvenega dodatka in imate lastni mesečni dohodek, ki ni višji od neto 591,20 EUR, vam določimo varstveni dodatek v višini razlike med vašim dohodkom in 591,20 EUR.

Družine izpolnjujejo pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, če višina minimalnega dohodka na družino ne presega cenzusa:

  • 899,40 EUR za dvočlansko družino, v kateri oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek,
  • 714,81 EUR za dvočlansko družino, v kateri le en član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek.

Upravičenec do varstvenega dodatka lahko z Vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči, katera sovpada s pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če ni urejeno na drug način.

]]>